INFORMACJE I KOMUNIKATY

Terminy i zasady rekrutacji do przedszkoli i klas I szkoły podstawowej

Zarządzenia Wójta Gminy Bochnia w sprawie terminów i zasad rekrutacji do przedszkoli i klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020. Do zarządzeń dołączone są załączniki ze wzorami wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub klasy I.

Rekrutacja do przedszkoli i klasy I szkoły podstawowej

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Załączniki:

List Minister Edukacji do Rodziców w wersji pdf

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji word

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 w wersji pdf

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 w wersji word

Informacja dotycząca usprawiedliwiania godzin nieobecności ucznia w szkole oraz zwolnień z lekcji.

Rodzice/opiekunowie prawni  po nieobecności dziecka w szkole zobowiązani są w ciągu siedmiu dni dostarczyć usprawiedliwienie w formie pisemnej wg  wzoru.

Zwolnienie ucznia z poszczególnych godzin lekcyjnych może mieć tylko formę pisemną z zaznaczeniem, że rodzic/prawny opiekun bierze całkowitą odpowiedzialność za dziecko w czasie nieobecności.

Nieusprawiedliwienie godzin nieobecności w szkole skutkuje obniżeniem oceny zachowania.

Wzór zwolnienia z lekcji - 

Wzór usprawiedliwienia nieobecności

O egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego

Szczegółowe informacje na temat egzaminów i przykładowe arkusze egzaminacyjne dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców

wyjaśniający zasady rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

List w formacie pdf

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Damienicach informuje, że w terminie 06 – 23 marca 2018 r. można składać wnioski o przejęcie dzieci do Oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019.  Natomiast od 15 – 23 marca trwa rekrutacja do klasy I. Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej damienice.szkolagminabochnia.pl

Termin postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego: od 17 kwietnia do 7 maja 2018r.

Termin postępowania uzupełniającego do klasy I szkoły podstawowej dla dzieci zamieszkałych poza obwodem SP w Damienicach: od 7 maja do 11 maja 2018r.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Bochnia z dnia 15 lutego 2018r.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
 3. Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Bochnia z dnia 15 lutego 2018 r.
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.
 5. Ogłoszenie Wójta gminy Bochnia w sprawie rekrutacji (kryteria).

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

TOP